ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட் போனை “சேஃப் மூட்” நிலையில் துவக்குவது எப்படி? இதனால் என்ன பயன்?

http://Jamialim.WordPress.comSource: ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட் போனை “சேஃப் மூட்” நிலையில் துவக்குவது எப்படி? இதனால் என்ன பயன்?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s