ஆண்ட்ராய்டு போனில் இருக்கும் செயலிகளை இயங்க முடியாதவாறு தற்காலிகமாக தடை செய்ய வேண்டுமா?

Jamialim

என் இனிய இஸ்லாம்

Source: ஆண்ட்ராய்டு போனில் இருக்கும் செயலிகளை இயங்க முடியாதவாறு தற்காலிகமாக தடை செய்ய வேண்டுமா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s