உங்களுடைய விசா பெர்மிட் சோதித்துகொள்ள???

கணினி உதவியுடன் விசா உண்மை தன்மையை சோதித்து அறிய பயனுள்ள லிங்க் மதுரைமனோ BE (Mech) 7305917223 உங்களுக்காக வழங்குகிறார்.

மற்ற தமிழருக்கு உதவிடும் மனம் இருந்தால் நீங்களும் ஷேர் செய்யலாம்.

image

1. DUBAI VISA CHECK LINK
————————–
http://ednrd.ae/portal/pls/portal/INIMM_DB.DBPK_VISAVALIDITY.Query_VisaValidity

2. SAUDI IQAMA VISA CHECK LINk
—————————
https://visa.mofa.gov.sa/visaServices/PrintVisa

https://www.eserve.com.sa/VVSWeb/_jsp/cvv.jsp

https://enjazit.com.sa/Enjaz/GetVisaInformation/Person
toturial

http://qsaudi.com/check-family-visa-status-online/

3. QATAR VISA CHECK ONLINE
————————-
https://www.moi.gov.qa/VsaWeb/Actions

4. OMAN VISA CHECK ONLINE
————————–
http://www.rop.gov.om/english/onlineservices_visastatus.asp

5. BAHRAIN VISA ONLINE CHECK
————————–
http://lmra.bh/portal/en/home

6. MALAYSIA VISA ONLINE CHECK
————————–
https://eservices.imi.gov.my/myimms/enqApplSts

7. SINGAPORE VISA ONLINE CHECK
VISIT VISA CHECK :-
——————————————
https://save.ica.gov.sg/save-public/index.xhtml;jsessionid=pNgbWJ1QYhBG54lc2r9rLhrCgNKnSP6nf32LWDyC6cQytL01ZhTb!-727631320

WORK PERMIT CHECK
——————————
:-https://wponline.mom.gov.sg/WPOLLoginController?action=WPOLLoginAction&actionType=WPOLNonLogin

EPASS SPASS CHECK:-
—————————–
https://eponline.mom.gov.sg/epol/PEPOLUAMT012DisplayAction.do

நன்றி :Jamialim.News

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s